Průběžné výsledky průzkumu projektu Praxe do firem

Na těchto stránkách si můžete prohlédnout dílčí výsledky. Jakmile bude sběr dat ukončen, naleznete zde závěrečnou prezentaci s interaktivní grafy a vysvětlujícími komentáři.

Z hlediska interpretace dat je důležité zmínit, že do výzkumu byly zahrnuty především firmy, které se zkoumanou problematikou zabývají. Výsledky tak nemusí odrážet celkové myšlení v podnikatelském prostředí, jelikož respondenti se v dané oblasti orientují.

Grafy jsou založeny na datech sebraných k 31. 7. 2014.

Komentář

Zástupci firem jako jeden z problémů vnímají přebytek učňů v oborech, které na trhu práce nemají dostatečné uplatnění (v sektoru služeb například obory kuchař-číšník, kadeřník) a naopak nedostatek učňů a absolventů v oborech, které jsou na trhu práce velmi žádané (strojírenské a stavební obory).

Komentář

Téměř všichni respondenti vidí problém nedostatku kvalitních učňů v jejich oboru kvůli velké preferenci maturitních oborů. Existuje tak nesoulad mezi poptávkou zaměstnavatelů a nabídkou absolventů počátečního vzdělávání.

Komentář

Z odpovědí respondentů, kteří měli na danou otázku jasný názor, vyplývá, že na základních školách jsou mezi žáky odborné obory málo propagovány.

Komentář

Většina respondentů si myslí, že proto, aby do odborných oborů vstupovalo větší množství žáků ze základních škol, je nutné tyto obory zatraktivnit a více propagovat přínosy pro jejich studenty a absolventy.

Co jsou podle vás tři problémy učňovského školství?

Komentář

Ze spontánních odpovědí respondentů lze vyčíst opakující se první myšlenky, které se vážou k problémům učňovského školství.

Komentář

V praktické výuce mohou zástupci firem studentům nabídnout možnost učit se na současné technologii využívané v praxi a zároveň mají možnost studenty vyzkoušet jako potenciální pracovníky. Ti by mohli nahradit zkušené odborníky, kteří budou v důchodovém věku. Respondenti uvedli, že jeden z problémů, se kterým se potýkají, je vysoký věk zkušených řemeslníků a nemožnost nahradit je kvůli nedostatku pracovníky mladšími.

Komentář

Řada firem, které se zúčastnily dotazníkového šetření vyjádřila ochotu podílet se na vzdělávání učňů a poskytování odborných praxí na půdě své firmy. V rámci projektu Praxe do firem proto je vytvářena platforma, na níž se budou moci setkávat zástupci takových firem a nabízet praxe středoškolákům.

Komentář

Firmy jsou nejvíce ochotny rozvíjet spolupráci se samotnými učni, jelikož v nich vidí potenciální zaměstnance. Pouhá pětina firem preferuje spolupráci se školami ve formě tvorby vzdělávacího programu školy.